Nota aclaridora: / Nota aclaratoria:

Les dades manifestades en este formulari es traslladarán a la sol·licitud. Aquesta sol•licitud ha de ser impresa i presentada, dins del termini de presentació d'instàncies, en el registre general de la Universitat Miguel Hernández o en els punts auxiliars de registre situats en els centres de gestió de campus de la universitat, així com per qualsevol altra vía legalment establida, tal com consta en les bases. la sol•licitud ha d'anar acompanyada de:

  • fotocòpia de dni/nie o document anàleg en vigor

  • document acreditatiu de pagament de taxes o de l'exempció de taxes, si escau.

  • Fotocòpia acarada de la titulació acadèmica


Los datos manifestados en este formulario se trasladarán a la solicitud. Esta solicitud debe ser impresa y presentada, dentro del plazo de presentación de instancias, en el registro general de la Universidad Miguel Hernández o en los puntos auxiliares de registro situados en los centros de gestión de campus de la universidad, asi como por cualquier otro medio legalmente establecido, tal y como consta en las bases. la solicitud debe ir acompañada de:

  • fotocopia de dni/nie o documento análogo en vigor

  • documento acreditativo de pago de tasas o de la exención de tasas, en su caso.

  • fotocopia cotejada de la titulación académica

Todos los datos marcados con asterisco son obligatorios. / Totes les dades marcats amb asterisc són obligatoris.

Procés selectiu / Proceso selectivo


 


/

Dades personals / Datos personales

Adreça de contacte / Domicilio de contacto

 

 

 

 

 
Nota aclaridora: / Nota aclaratoria:

Per a realitzar el pagament ara, via telemàtica punxeu ací. no oblideu imprimir l’última pantalla amb l'autorització del pagament efectuat.


Para realizar el pago ahora, via telemática pinche aquí. no olvide imprimir la ultima pantalla con la autorización del pago realizado.


Les dades de caràcter personal aportades pels aspirants quedaran incloses en un fitxer automatitzat d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer-ne un ús diferent. La Universitat Miguel Hernández d'Elx informa, així mateix, de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i, si escau, d'oposició, que preveu l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades; que han de ser exercits per escrit davant de la Gerència de la Universitat.

Los datos de carácter personal aportados por los aspirantes quedarán incluidos en un fichero automatizado de esta Universidad, comprometiéndose a no hacer un uso distinto de los mismos. La Universidad Miguel Hernández de Elche informa asimismo, sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, que prevé el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos; que deben ser ejercidos por escrito ante el Gerente de la Universidad.